Disclaimer
Demetris

Algemene voorwaarden:

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken, persoonlijk en in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, gaat u akkoord dat u bent gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen, indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

Gebruikers:

De gebruiker mag deze website gebruiken mits hij Demetris garandeert dat hij deze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig, onwettelijk doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.
Enkele delen van deze website zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert door middel van een login en een paswoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de website te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om de regiodirecteur van Demetris te contacteren.

Copyright:

De gebruiker erkent dat de op deze website aangeboden informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Demetris en verbindt zich ertoe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, commercieel of enige ander gebruik van informatie, gegevens en andere elementen van deze website, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Demetris.

Aansprakelijkheid:

De informatie en het materiaal op deze website (o.a. tools voor simulatie van kredieten en verzekeringen) zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten.
Demetris zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid van hun bronnen te evalueren. Verkeerde informatie of ongeoorloofde inhoud op de website van Demetris kan gesignaleerd worden via e-mail op support@demetris.be .
De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
Demetris kan desondanks niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid van deze informatie en het materiaal die deze website bevat, of waarnaar wordt verwezen of voor de betrouwbaarheid van haar bronnen.
Demetris, haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde.
De kans dat informatie die de gebruiker eventueel naar onze server zendt door onbevoegden wordt gekraakt, is miniem maar bestaat. Demetris kan dus niet garanderen dat de verstrekte informatie niet zal worden onderschept noch dat zij geheim zal blijven.

Links:

Demetris maakt op zijn website hyperlinks naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Demetris is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.
De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker ; deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Demetris. Demetris is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Wijzigingen:

Demetris kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 
Administratieve gegevens :
RPR-Brussel - BTW BE0452.211.723