Om te zoeken druk (CTRL+F)

 

Vóór de kredietakte verleden is

Kan ik mij rechtstreeks tot Demetris richten voor het beheer van mijn kredietaanvraag?

In eerste instantie naar de makelaar.

Welke makelaar raadt u mij aan ? Mag ik zijn telefoonnummer hebben?

U kunt een makelaar waar Demetris mee samenwerkt zoeken via https://www.demetris.be/nl/intro/particulieren/demetris/vind-een-makelaar

Ik heb vragen betreffende de notariskosten, tot wie kan ik mij richten ?

U dient u hiervoor contact te nemen met uw makelaar of uw notaris.

Wanneer worden de dossierkosten voor mijn Demetris krediet opgenomen en hoe moet ik ze

betalen ?

Deze worden automatisch afgenomen van de zichtrekening die aan het krediet gekoppeld is, ná ondertekening van de notariële akte.

Dienen alle ontleners hun inkomsten op een BNP Paribas Fortis rekening te domicilieren om over de commerciële korting te kunnen genieten ?

Nee, het loon van 1 ontlener volstaat op voorwaarde dat dit voldoende is om de mensualiteit van het krediet te betalen.

Welke zijn de fiscale voordelen volgens de regio ?

https://www.notaris.be/verkopen-kopen-huren-lenen

Kunnen de kosten van successierechten of schenkingsrechten ontleend worden ?

Ja, afhankelijk van de quotiteit van de kredietaanvraag (= verhouding ontleend bedrag t.o.v. de waarde van het pand)

Wanneer moet ik mijn eigen middelen investeren ?

In geval van aankoop, bij het ondertekenen van de notariële akte.

Bij bouw / verbouwingen dienen de eigen middelen geïnvesteerd te worden vooraleer de gelden van het krediet op te nemen,  zodat het nog op te nemen bedrag van de lening altijd gelijk is aan het bedrag van de nog uit te voeren werken.

Heeft Demetris agentschappen voor de klanten ?

Nee.

Dienst na verkoop

Voor de dienst na verkoop is uw makelaar uw eerste contactpersoon. Indien de rekening waarop de mensualiteiten van uw krediet afgehouden worden een BNP Paribas Fortis rekening is, kunt u zich ook wenden tot uw agentschap.

Is de periode van kapitaaluitstel inbegrepen in de totale duur van het krediet ?

Ja.

Kan ik een periode van kapitaaluitstel vragen in geval van een aankoop ?

Ja, max. 3 maanden. Tenzij het gekochte pand nog verhuurd is, dan max. 6 maanden.

Kan men een periode met kapitaaluitstel vragen ? Wat zijn de kosten ? Hoeveel keer ? Wat zijn de redenen die in aanmerking komen (artikel 9 van de Overeenkomst woonkrediet) ?

 

Bij het indienen van een kredietaanvraag (vóór het kredietaanbod)

U heeft de mogelijkheid om een periode van maximum 36 maanden uitstel van kapitaal aan te vragen zonder kosten, indien u een woning wenst te bouwen of te verbouwen.

 

Nadat de kredietakte verleden is

Het soepel woonkrediet van BNP Paribas Fortis biedt u de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het krediet maximum 2x een uitstel van kapitaalaflossing aan te vragen (gedurende maximum 6 maanden elk, en met een jaar tussen) in volgende situaties: werkloos door ontslag, echtscheiding, ernstige ziekte of invaliditeit, overlijden mede-ontlener, woning onbeschikbaar door brand/overstroming. De kosten van een dergelijke verrichting bedragen 250 euro. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden, maar hiervoor contacteert u best uw makelaar.

Kan ik van makelaar/notaris veranderen als mijn aanbod al getekend is ?

Ja, mits expliciete schriftelijke goedkeuring van de 1e notaris/makelaar

Kan ik aanpassingen vragen als ik het aanbod van Demetris al ondertekend heb ?

Neen, indien u wijzigingen aan uw kredietdossier wenst aan te brengen, dient u 500 euro dossierkosten te betalen om het kredietaanbod, dat u aanvaard heeft, zonder gevolg te plaatsen. Vervolgens dient u een nieuwe kredietaanvraag in te dienen, aan de rentevoet en de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van indienen van de nieuwe kredietaanvraag.

Na de kredietaanvraag heb ik 4 maanden om de akte bij de notaris te ondertekenen. Kan ik die periode verlengen ?

Neen, het is niet mogelijk om die periode te verlengen. Na die 4 maanden vervalt uw kredietdossier en dient u 500 euro dossierkosten te betalen om het kredietaanbod, dat u aanvaard heeft, zonder gevolg te plaatsen. Vervolgens dient u een nieuwe kredietaanvraag in te dienen, aan de rentevoet en de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van indienen van de nieuwe kredietaanvraag.

Na het verlijden van de akte van uw krediet

ALGEMENE INLICHTINGEN OVER HET KREDIET

Waar kan ik de referenties van mijn krediet vinden ?

U kunt deze terugvinden in het aanbod dat u bij uw makelaar ondertekend heeft, of in de Overeenkomst woonkrediet die u bij de notaris ondertekend heeft.

Wanneer is de eerste vervaldatum ?

De eerste vervaldag is de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin de akte ondertekend werd. Indien u uitstel van kapitaalsaflossingen heeft is dit de eerste werkdag van de maand die volgt op de maand waarin uw uitstel van kapitaal afgelopen is.

Voorbeeld : akte 01/01/2019 met 12 maanden uitstel kapitaal aflossing. U zult een volledige mensualiteit (kapitaal en intresten) dienen te betalen vanaf 1 februari 2020.

Waarom is de (eerste) maandelijkse betaling anders dan wat op mijn aflossingstabel staat ?

De eerste maandelijkse betaling is opgesplitst in ‘terugbetaling kapitaal’ en ‘intrest’. Het bedrag van terugbetaling kapitaal volgt de aflossingstabel. De intrest van de eerste maandelijkse betaling wordt pro rata berekend voor het aantal dagen dat uw krediet gelopen heeft vanaf de ondertekening van de akte.

Kan ik de datum veranderen waarop mijn rekening gedebiteerd wordt (maandelijkse betaling hypothecair krediet)?

De dag van de maandelijkse betaling van uw hypothecair krediet ligt vast op de eerste werkdag van de maand. Hier zijn geen wijzigingen mogelijk.

Ik heb vragen over mijn krediet, en de akte is al verleden. Tot wie kan ik mij richten met mijn vragen ?

In eerste instantie kunt u terecht bij uw makelaar. Uiteraard kunt u uw krediet ook steeds opvolgen via Easy Banking Web. U kunt ook contact nemen met uw BNP Paribas Fortis kantoor. 

Kan ik het bankrekeningnummer veranderen waarop mijn hypothecair krediet gedebiteerd wordt ?

Het bankrekeningnummer kan gewijzigd worden indien het nieuwe nummer een zichtrekening is van BNP Paribas Fortis (of Hello bank!  en op naam staat van één van de kredietnemers. Hiervoor zal u van ons een document ontvangen dat u zal moeten ondertekend terugbezorgen zodat de aanpassing kan uitgevoerd worden door de bank.

Op welke datum zal de domiciliëring van mijn krediet op een andere rekening dan BNP Paribas Fortis aanvatten ?

De maandelijkse aflossingen zijn ook bij een niet-BNP Paribas Fortis rekening op de 1ste  van de maand verschuldigd.

Ik wil de periode van mijn kapitaaluitstel inkorten. Wat zijn de kosten en welk document moet ik bezorgen ?

De kosten bedragen 250 euro. U kunt best de vraag stellen via e-mail aan support@demetris.be.

Wat is het nog resterend te betalen saldo ? (formule,  tarieven en resterende duur) van mijn krediet ?

U kunt uw krediet steeds raadplegen via Easy Banking Web, maar ook via Easy Banking App en Hello Bank app. Dit is eveneens mogelijk voor de klant met een Hello Bank! rekening, maar opgelet: via de BNP Paribas Fortis Easy banking web moet dit met de aanmeldingsgegevens van Hello bank!. 

Ik zou graag een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling doen van mijn krediet. Hoe kan ik dat doen ? Wat zijn de kosten ?

U kunt dit doen door een mail te sturen naar support@demetris.be met vermelding van het bedrag dat u vervroegd wenst terug te betalen, het nummer van de Overeenkomst woonkrediet die u gedeeltelijk wenst terug te betalen en of u een aanpassing van de maandlast of een aanpassing van de looptijd wenst. Er zal hiervoor een wederbeleggingsvergoeding aangerekend worden die overeenkomt met 3 maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde kapitaal.

Kan ik het kapitaal dat ik al terugbetaald heb opnieuw lenen ?

U kunt kapitaal dat u terugbetaald heeft, heropnemen voor een minimum van 7.500 euro. De aanvraag dient te gebeuren via uw makelaar.

Wie moet ik contacteren als ik vragen heb over mijn levensverzekering of woningverzekering of een schadegeval heb ?

Uw makelaar kan u hiermee helpen of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar.

Ik zou graag mijn schuldsaldoverzekering annuleren. Kan ik dat ?

U kunt hiervoor best contact opnemen met uw makelaar.

Ik zou graag van verzekering veranderen om verzekerd te zijn bij overlijden. Hoe moet ik dat doen ?

U kunt hiervoor best contact opnemen met uw makelaar.

Hoe kan ik een attest bekomen dat mijn krediet volledig terugbetaald is ?

In principe ontvangt u van de bank een document dat dit bevestigt. Indien dit niet het geval is, gelieve een e-mail naar support@demetris.be te sturen met vermelding van de referte van uw krediet, uw naam en voornaam.

Waar kan ik mijn fiscaal (basis)attest bekomen ?

De bank stelt automatisch de fiscale attesten 281.61 van het hypothecair krediet ter beschikking in de elektronische uittreksels, of stuurt deze per post indien u heeft gekozen om uw uittreksels per post te ontvangen.

U kunt dit ook op elk moment gratis bekomen via PC-banking (Easy Banking Web van BNP Paribas Fortis via dagelijkse bank < ontlenen < woonkrediet < documenten < fiscaal attest). Dit is eveneens beschikbaar in Tax-on-Web.

Een fiscaal basisattest bekomen voor een krediet ondertekend vóór 01/01/2016 is mogelijk. Voor kredieten vanaf 01/01/2016 zijn het basisattest en het betalingsattest samengebracht in 1 document: het jaarlijks attest 281.61.

Uw makelaar kan u hiermee helpen of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de verzekeraar.

Hoe kan ik een fiscaal attest laten wijzigen ?

Hiervoor kunt u best uw makelaar contacteren.

Hoeveel kost een duplicaat van een fiscaal attest ?

Een duplicaat van een basisattest voor kredieten ondertekend vóór 01/01/2016 is gratis. Een duplicaat van een betalingsattest/jaarlijks attest 281.61 kost 6 euro.

Ik heb een bericht ontvangen dat een maandelijkse aflossing niet betaald werd. Wat moet ik doen en tot wie moet ik mij richten?

In de brief die u ontvangen heeft van de bank staan duidelijke instructies over hoeveel u dient te betalen op welke rekening. U kunt dit best zo snel mogelijk in orde brengen

Wat zijn de kosten bij te laat betalen ?

De kosten bij te laat betalen staan in de brief vermeld die u ontvangt van de bank. Deze worden automatisch berekend op contractuele basis.

Wat zijn de kosten bij te laat betalen ?

De kosten bij te laat betalen staan in de brief vermeld die u ontvangt van de bank. Deze worden automatisch berekend op contractuele basis.

Ik heb mijn maandelijkse aflossing betaald en toch een bericht van de bank gekregen dat ik niet betaald heb. Wat moet ik doen ?

-Indien u de maandelijkse aflossing betaald heeft vóór de ontvangst van het bericht van de bank, dient u support@demetris.be te contacteren om er zeker van te zijn dat uw situatie in orde is en om onnodige bijkomende penaliteiten te vermijden.

-Indien u de betaling na de ontvangst van het bericht van de bank gedaan heeft (en u heeft ook de penaliteiten betaald die in de brief vermeld staan) hoeft u niets meer te doen.

Hoe kan ik mijn domicilieadres of identiteitskaart updaten bij BNP Paribas Fortis?

Nadat uw adres gewijzigd werd op uw eID of u hebt een nieuwe eID, kunt u dit zelf aanpassen via Easy Banking Web (meer info). Indien u hierover niet beschikt, dient u naar een BNP Paribas Fortis bankkantoor te gaan, waar uw identiteitskaart zal ingelezen worden, zodat uw gegevens onmiddellijk geactualiseerd worden.

Mijn partner/ouder is overleden, wie moet ik verwittigen?

U dient hiervoor naar uw BNP Paribas Fortis bankkantoor te gaan.

Ik heb het BNP Paribas Fortis bankkantoor gecontacteerd om inlichtingen te krijgen over mijn krediet, maar ze verwijzen mij door naar jullie….

U kunt uw vraag mailen naar support@demetris.be.

Kan ik een duplicaat krijgen van het schattingsverslag, gerealiseerd op het moment van de aanvraag van mijn krediet ?

Hiervoor kunt u best uw makelaar contacteren.

Kan ik een kopie krijgen van het aanbod of van de Overeenkomst woonkrediet ?

In principe heeft u bij de makelaar (het aanbod) en bij de notaris (de Overeenkomst woonkrediet) telkens de documenten ‘kopie cliënt’ ontvangen. Moest dit niet zo zijn, dan kunt u best uw makelaar of notaris contacteren.

Tot wie moet ik mij richten voor een aanpassing van het soepel woonkrediet?

U kunt deze vraag stellen aan uw makelaar.

Ik wens te genieten van de mogelijkheden van het soepel woonkrediet. Welke zijn de voorwaarden en wat zijn de mogelijkheden?

Het soepel woonkrediet biedt volgende mogelijkheden:

- ‘Tijdelijk minder betalen’ in volgende situaties: werkloos door ontslag, echtscheiding, ernstige ziekte of invaliditeit, overlijden mede-ontlener, woning onbeschikbaar door brand/overstroming.

- ‘Minder lang afbetalen door inkorting looptijd’ indien uw financiële situatie verbeterd is

- ‘Minder aflossen per maand door verlenging looptijd’ in volgende situaties: vermindering van inkomen door bv. ontslag, verhoging van lasten door bv. nieuwe onroerende investering

- ‘Van variabele naar vaste rentevoet omschakelen’ indien u meer zekerheid wilt

- ‘Veranderen van terugbetalingswijze’

- ‘opnieuw lenen via heropname tot maximum 120% van oorspronkelijk kredietbedrag en tot een

 quotiteit van 100%’, zonder nieuwe notariskosten

Opgelet : Er kunnen een aantal voorwaarden aan deze aanvragen verbonden zijn. Gelieve uw makelaar te contacteren voor meer inlichtingen.

Ik verbouw / ik bouw

Hoeveel tijd heb ik om de werken uit te voeren?

3 jaar

Kan ik een werkkapitaal krijgen om de werken te beginnen of materiaal aan te kopen ?

Nee

Hoeveel is er nog op te nemen van mijn krediet voor de werken/verbouwingen?

-Indien u titularis van een BNP Paribas Fortis of Hello bank! zichtrekening bent, kunt u het op te nemen saldo van uw krediet via uw toepassing PC banking raadplegen (Easy banking web van BNP Paribas Fortis via dagelijkse bank < ontlenen < woonkrediet).

-Indien u geen titularis van een BNP Paribas Fortis of Hello bank! zichtrekening bent, gelieve contact met uw makelaar op te nemen.

Kan de termijn waarbinnen de werken moeten uitgevoerd worden en/of waarbinnen ik de kredietopnames moet doen, verlengd worden?

-Indien het krediet vanaf 01-04-2017 werd ondergetekend, kan deze termijn niet verlengd worden.

-Indien het krediet vóór 01/04/2017 werd ondergetekend, is het mogelijk een verlenging van één jaar aan te vragen, mits het betalen van 250 euro dossierkosten.

Waar kan ik een nieuw formulier voor een kredietopname vinden?

Via uw makelaar.

Is het mogelijk om het resterend saldo niet op te nemen en wat zijn de kosten hierbij?

Ja, deze mogelijkheid is gratis.

Gelieve hiervoor te mailen naar support@demetris.be met vermelding van :

Uw naam – voornaam – adres – contactgegevens – de referte van het krediet (009-xxxxxxx-xx).

Eens de verzaking in orde is, zal een nieuwe aflossingstabel naar u verstuurd worden.

Waarom moet ik kapitaal/intresten terugbetalen terwijl ik nog in de periode van de kredietopnames ben?

Indien er geen periode zonder kapitaalsaflossing werd aangevraagd, wordt de betaling van de maandlast uitgevoerd overeenkomstig de Overeenkomst woonkrediet ondertekend bij de notaris.

Waar kan ik de “Belangrijke informatie over uw geldopnames » vinden?

Dat document was aan het kredietaanbod gehecht, alsook de documenten voor de geldopnames U kunt deze HIER raadplegen.

Welke betalingsbewijzen moet ik leveren om mijn fondsen te kunnen opnemen?

Een kopie van bankuittreksels. Wij kunnen ook een factuur aanvaarden met de vermelding « betaald » of “voldaan” gestempeld door de leverancier + datum en handtekening.

Voor meer informatie gelieve het document BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW GELDOPNAMES te consulteren.

Ik heb een factuur betaald vóór de kredietakte, mag ik de terugbetaling hiervan aanvragen via een aanvraag geldopname ?

-Indien deze factuur werd betaald vóór indiening van uw kredietaanvraag zal deze factuur niet kunnen terugbetaald worden.

-Indien deze factuur werd betaald na indiening van uw kredietaanvraag kunt u de terugbetaling ervan aanvragen maar zult u niet van de eventuele fiscale voordelen van deze uitgave kunnen genieten.

Kan ik mijn aanvraag kredietopname voorleggen in een agentschap BNP Paribas Fortis of Fintro?

Nee, deze moeten door Demetris behandeld worden.

Kan ik een samenvatting krijgen van mijn kredietopnames ?

Ja, het is mogelijk (dit soort verzoek kan een beetje langer duren).

Kan ik een duplicaat krijgen van de facturen die ik aan jullie overgemaakt heb?

Ja het is mogelijk (dit soort verzoek kan een beetje langer duren).

Wat is de reserveringsprovisie en wat kost mij dit ?

Een reserveringsprovisie is een bedrag dat u betaalt op de niet opgenomen bedragen van uw woonkrediet, 12 maanden na de ingang van de Overeenkomst woonkrediet. Deze reserveringsprovisie bedraagt 1,81% (op jaarbasis) van het niet opgenomen bedrag. U vindt hierover meer informatie in uw Overeenkomst woonkrediet.

Heb ik recht op ecovoordelen wanneer ik werken uitvoer?

De toekeningsvoorwaarden van de ecovoordelen worden omschreven in de prospectus woonkrediet van BNP Paribas Fortis en in het tarievenblad.

Welke zal de toekomstige aflossing zijn in geval van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling ?

Uw toekomstige aflossing zal afhangen van de keuze die u zal doen tussen:

- de looptijd bewaren en de maandlast verminderen, of

- de maandlast bewaren en de looptijd inkorten.

Varia:

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard (in het kader van GDPR)?

Demetris bewaart uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar, in overeenstemming met onze privacy verklaring

Ik heb u een mail gestuurd, wanneer mag ik een antwoord verwachten?

Dit is afhankelijk van uw vraag. Aanvragen voor geldopnames worden meestal binnen de 3 werkdagen ná ontvangst van de aanvraag behandeld.

Welke gegevens moet ik bezorgen zodat jullie een antwoord kunnen formuleren op mijn vragen?

U dient uw naam + voornaam + adres van de kredietnemers + contractnummer van het krediet in uw verzoek te vermelden