Texte FR suit

Beste makelaar

Vanaf dinsdag 19/05/2020: aanpassing acceptatievoorwaarden voor de kredietaanvragen met zeer hoge quotiteit (> 90%)

Om rekening te houden met de aanbevelingen van de NBB m.b.t. de geleende quotiteiten hebben wij sedert 21 januari (Demetris News 2020-01) en 17 maart (Demetris News 2020-05) onze acceptatiecriteria aangepast.

Deze maatregelen hebben ons toegelaten om onze resultaten te verbeteren, maar we zijn genoodzaakt om ons aanbod opnieuw te beperken.

Maximum looptijd van het krediet

We behouden in ons aanbod een quotiteit tot 100%, zonder beperking per individuele makelaar en dit voor de kredieten t.e.m. 200.000 € en met een maximum looptijd van 25 jaar (de accordeonformule 25-30 is eveneens uitgesloten voor de zeer hoge quotiteiten).

Voor een krediet met een looptijd van meer dan 25 jaar en voor de accordeonformule 25-30 wordt de quotiteit beperkt tot maximum 90%.

Onder ‘krediet’ moet men elke nieuwe verrichting verstaan, zelfs indien deze opgesplitst is in meerdere voorschotten of kredietopeningen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw commercieel afgevaardigde.

Met vriendelijke groeten

 

Demetris nv

 

Texte FR

Cher courtier,

À partir du mardi 19/05/2020: adaptation critères d’acceptation pour les demandes de crédit à très haute quotité (> 90%) 

Depuis le 21 janvier (Demetris News 2020-01) et le 17 mars (Demetris News 2020-05), nous avons adapté nos règles d’acceptation pour tenir compte des recommandations du régulateur en matière de quotités empruntées.

Ces mesures nous ont permis d’améliorer nos résultats, mais nous devons à nouveau procéder à une limitation de notre offre.

Durée maximale du crédit

Nous maintenons une offre avec quotité jusque 100%, sans limite par courtier individuel, pour tous les crédits jusque 200.000 € et avec une durée maximale de 25 ans (la formule accordéon 25-30 est également exclue pour les très hautes quotités).

Pour un crédit habitation avec une durée supérieure à 25 ans et pour la formule accordéon 25-30, la quotité maximum est de 90%.

Par « crédit », il faut entendre toute nouvelle opération, même si elle est scindée en plusieurs avances ou ouvertures de crédit.

Votre délégué commercial reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Salutations distinguées,

 

Demetris SA