INFORMATIENOTA – PRIVACYVERKLARING – POLITIEK VAN DEMETRIS
Ter attentie van de makelaars hypothecair krediet en van de particuliere klanten van Demetris

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Demetris.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Demetris, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden (“wij”).

In het kader van onze activiteiten voor BNP Paribas Fortis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze makelaars en klanten en zijn wij tevens verwerkers van persoonsgegevens van klanten voor BNP Paribas Fortis. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 

Indien nodig, zullen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een specifiek product of een specifieke dienst afsluit.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van onze activiteiten en die het ons mogelijk maken om u gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle producten en diensten voor te stellen.

Hierbij verzamelen wij van u verschillende categorieën van persoonsgegevens, namelijk:

 • identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart- of paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum, geslacht, foto);
 • contactgegevens (vb. post- en e-mailadres, telefoonnummer);
 • in geval van een rechtspersoon, organisatiegegevens (vb. de identificatiegegevens van de aandeelhouders en bestuurders, vennootschapsstructuur, organigram, UBO);
 • familiale situatie (vb. burgerlijke staat, aantal kinderen);
 • fiscale gegevens (vb. fiscale woonplaats, buitenlands fiscaal identificatienummer);
 • gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling (vb. opleidingsniveau, job, naam van de werkgever, inkomen);
 • bank-, financiële en transactiegegevens (vb. bankrekeningdetails, verzekeringen, huidige huur; geldtransfers met inbegrip van mededelingen op overschrijvingen, uw vermogen,  kredietgeschiedenis, schulden en uitgaven);
 • gegevens betreffende uw relatie met ons: communicaties (e-mail, interviews, …), gegevens betreffende de relaties met geassocieerde personen (bv. publieke functies van familieleden) en bijkomend voor de makelaar, de gegevens met betrekking tot opleiding en tewerkstelling van zijn medewerkers;
 • gegevens met betrekking tot uw gewoontes, interesses en voorkeuren:
  • gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten;
  • gegevens gerelateerd aan uw hobby’s, die u ons rechtstreeks hebt bezorgd
 • gegevens met betrekking tot videobewaking (met inbegrip van CCTV) omwille van veiligheidsredenen
 • gegevens die bezorgd worden door officiële overheden (vb. in het kader van de strijd tegen overmatige schuldenlast hebben we ook toegang tot publieke of semi-publieke gegevens met betrekking tot uw totale schuldenlast, doch deze laatste gegevens worden niet gebruikt voor commerciële prospectie).

De volgende gevoelige gegevens verzamelen wij enkel wanneer deze informatie noodzakelijk is, en wanneer wij hiervoor vooraf uw expliciete toestemming hebben gekregen:

 • gezondheidsgegevens: bijvoorbeeld voor de opmaak van bepaalde verzekeringscontracten.

Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en diensten die wij aanbieden (vb. indien u deze informatie hebt vermeld in een betalingsopdracht), verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

Uw persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beheerd en/of beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad, kruispuntbank van ondernemingen, FSMA, FOD Economie);
 • onze zakelijke en commerciële partners (bv. makelaars, verzekeraars die aan de consumenten producten aanbieden die een invloed hebben op onze tarificatie);
 • databanken die door derde partijen publiek werden gemaakt (vb. Graydon) of informatie van derde partijen (vb agentschappen inzake fraudepreventie)
 • databanken beheerd en/of beschikbaar gemaakt door BNP Paribas Fortis nv of een andere BNP Paribas (groeps)entiteit. Deze entiteiten worden hiertoe in het kader van de privacy-wetgeving niet als derden beschouwd.
 • websites/social media die informatie bevatten die de klant of de makelaar zelf publiek heeft gemaakt.

2. SPECIFIEKE GEVALLEN VAN VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

In bepaalde omstandigheden verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van individuen met wie we een rechtstreekse relatie hebben, zouden kunnen hebben (zoals potentiële klanten, een medekredietnemer, borg of makelaars) of gehad hebben.

In sommige gevallen verzamelen we ook informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebben, bijvoorbeeld indien een klant, een dienstverlener of een commerciële partner ons informatie over deze persoon verstrekt en/of, voor wat betreft onze makelaars doordat deze persoon een nauwe, organisatorische en/of structurele band heeft met onze makelaar. Zo verwerken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens in uw hoedanigheid van :

 • familielid;
 • begunstigde van een verzekeringspolis;
 • schuldenaar;
 • begunstigde van betalingstransacties door onze klanten of makelaars uitgevoerd;
 • (wettelijke) vertegenwoordiger en/of bestuurder van de makelaar;
 • aandeelhouder van de makelaar;
 • uiteindelijke begunstigde (UBO) van de makelaar;
 • werknemer van de makelaar.

3. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

    a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen (mede in het kader van het groepsrisicobeheer met BNP Paribas Fortis nv of een andere BNP Paribas (groeps)entiteit, in het bijzonder wanneer u als klant of makelaar klant bent of zal worden van deze andere entiteit), waaronder:

 • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • het naleven van de wetgeving met betrekking tot internationale sancties en embargo's;
 • het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingscontrole en meldingsverplichtingen;
 • het respecteren van bank– en financiële regelgeving op basis waarvan wij:
  • beveiligingsmaatregelen voorzien om misbruik en fraude te voorkomen;
  • transacties opsporen die afwijken van uw normale activiteiten;
  • uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit bepalen;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke (vb. een toezichthouder) of gerechtelijke instantie.

    b. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een 
         overeenkomst aan te gaan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw dossier bij een verzoek tot samenwerking te kunnen aanmaken en beoordelen en/of om onze overeenkomsten met u te kunnen beheren en uit te voeren, en ook om:

 • u of uw makelaar informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u of uw makelaar te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;

    c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons (groeps)risicobeheer te ontwikkelen, te implementeren, op te volgen en te optimaliseren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • fraudepreventie (vb. bewijzen van transacties, opvolging van het klant- en partnerschapsrisico);
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (vb. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het maken van statistieken, tests en geaggregeerde modellen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het trainen van ons personeel met het oog op de promotie van nieuwe producten, op een correcte dienstverlening naar u als klant of makelaar;
 • het delen van uw gegevens met een andere entiteit van de BNP Paribas Groep, in het bijzonder wanneer u een klant bent – of zal worden – van deze andere entiteit die voor dit doeleinde niet als een derde in de zin van de privacy-wetgeving beschouwd wordt;

    d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking van de kredietgever

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld :

 • wanneer een hierboven vermelde verwerking leidt tot geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In dat geval zullen wij u informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt en over het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking;
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in dit punt 3, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.  

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Tenzij u zich hiertegen verzet, kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van de hogervermelde doeleinden, en indien van toepassing, ook delen met:

 • BNP Paribas Fortis nv of een andere BNP Paribas (groeps)entiteit (zo kan u als klant of makelaar bv. genieten van ons volledig gamma van producten en diensten). Deze entiteiten worden hiertoe in het kader van de privacy-wetgeving niet als derden beschouwd;
 • dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • uw onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • commerciële partners (vb. verzekeraars die aan consumenten producten aanbieden die een invloed hebben op onze tarificatie);
 • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.
 • derde partijen in het kader van technische aspecten (vb. schatters, software leveranciers)

5. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en regels, of een andere duurtijd, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor een efficiënt klanten- en/of (groeps)risicobeheer of om vragen van het gerecht of de toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Wat klanten betreft, worden de meeste gegevens 3 jaar vanaf de akte bewaard.
Wat makelaars betreft, worden de meeste gegevens 10 jaar bewaard vanaf de beëindiging van de overeenkomst.
Wat prospecten betreft, worden de gegevens max. 1 jaar bewaard.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissen: u kan vragen om uw persoonsgegevens te wissen .
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: indien mogelijk, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via www.demetris.be contacteren of u kan een brief of e-mail richten naar het volgende adres: P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden, of dataprotection@demetris.be. Gelieve een recto-verso scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. HOE KAN U WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING OPVOLGEN?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken. Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen op www.demetris.be.

8. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u onze data protection officer contacteren via dataprotection@demetris.be of via brief naar P. Bayensstraat 51, 1702 Groot-Bijgaarden.